Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Lety balonem s r.o. a Vámi jako objednatelem nebo příjemcem letenky na vyhlídkový let balónem.

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost Lety balonem s r.o., IČ: 01495348 se sídlem Široká 428/3, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, C 24952 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen LB) má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále služby).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Lety balonem a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách Lety balonem s.r.o. www.lety-balonem.cz

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi Lety balonem a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby společnosti LB kupuje nebo využívá. Koupí letenky, rezervací termínu služby nebo zaplacením zálohy klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
 2. Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy LB uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. LB se tímto zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

Odstoupení od smlouvy

 1. Při koupi letenky nebo certifikátu zprostředkující společnosti přes internet má klient právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
 2. Pokud klient odstoupí od této smlouvy, provozovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení klienta o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od klienta obdržel. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který klient jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud klient výslovně neurčil jinak.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Předmět smlouvy

Vyhlídkový let balonem

 • Klient se s posádkou balónu setká na předem domluveném místě. O místě startu a uskutečnění letu nebo zrušení letu rozhoduje velitel balónu (dále pilot). Pilot má rovněž pravomoc změnit místo a čas odletu i v případě, že dojde ke zhoršení či nebudou od samého počátku v daném místě příznivé geomorfologické či klimatické podmínky, které by mohli mít negativní vliv na průběh letu. Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balonem. Posádka připravuje balón k letu, klienti mohou pomáhat. Balón letí vždy po větru a místo přistání pilot hledá v poslední fázi letu. Doba letu je dána typem letenky. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu, bez nároku na kompenzaci ceny. Balón je sledován doprovodnými vozidly, která zajišťují návrat klientů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání následuje dobrovolný tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm a sektem a klientům jsou předány pamětní listy.

Letenka pro Vyhlídkový let balonem

 • Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balónem vydanou společností LB, nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s LB uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Objednávka letenky

 • Klient si může objednat letenku na stránkách www.lety-balonem.cz, telefonicky, e-mailem, osobně v sídle firmy nebo u smluvních prodejců.

Dodání letenky

 • Letenku si lze vyzvednout osobně v sídle firmy nebo u smluvních prodejců, jinak je zaslána dle přání klienta (doporučeně, či elektronicky). Společnost LB nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

Cena letu balónem

 • Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách LB www.lety-balonem.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny na internetové adrese www.lety-balonem.cz
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zásilky, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
 • Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami.

Platnost letenky a rezervace termínu letu

 • Platnost voucherů u slevových portálů Slevomat.cz a Hyperslevy je omezená.
  Platnost voucherů u slevových portálů Slevomat.cz a Hyperslevy je omezená.
 1. v době platnosti voucheru/letenky je klient povinen rezervovat 1. termín letu včas, nejpozději do jednoho měsíce od nákupu, tento termín si klient nechá potvrdit provozovatelem. Bude-li takto objednaný termín letu řádně a včas, nejpozději však 24 hodin před konáním letu klientem zrušen, klient je povinen rezervovat v průběhu platnosti voucheru/letenky alespoň 1x za kalendářní měsíc nový termín.
 2. Není-li podle těchto obchodních podmínek řádně rezervovaný let realizován z důvodu nepřízně počasí, nabídne provozovatel klientovi náhradní termín v rámci doby platnosti voucheru/letenky, je-li to z kapacitních důvodů možné, anebo prodlouží platnost voucheru/letenky o nezbytně nutnou dobu. Klient si může rezervovat náhradní termín letu v době platnosti voucheru/letenky, případně v rámci prodloužené platnosti i samostatně.
 3. Nedostaví-li se klient k odbavení letu podle těchto VOP a let je realizován, popř. se jedná o soukromý let klienta, a klient včas, tj. alespoň 24 hodin předem rezervaci nezruší, nemá klient nárok na vrácení ceny voucheru/letenky ani na náhradní plnění ze strany provozovatele.
 • Letenka i voucher jsou přenosné.
 • Letenky PRIVÁTního typu se rezervují telefonicky na tel.čísle +420 604 345 678 nebo písemně na [email protected], kde bude domluven termín, lokalita a podrobnosti letu. Pro vzlet privátního balonu je nutný travnatý pozemek o velikosti 50x50m bez drátů el.vedení a vzrostlých stromů, s povolením majitele. V případě, že nemáte vybrané žádné takové místo, nabízíme Vám naše standardní lokality.
 • Letenky typu BASIC, BASIC DUO a ECONOMY – (popř. vouchery od smluvních partnerů) se rezervují VÝHRADNĚ přes internetové rozhraní www.letime-balonem.cz/tabulka, kde je povinností pasažéra uvést číslo letenky (voucheru), telefonický kontakt a svou hmotnost. Při nedodržení těchto povinností nebo uvedení nepravdivých informací je koordinátor oprávněn ke zrušení rezervace. Pilot je oprávněn vyloučit pasažéra z letu balonem, pokud uvedená váha nesouhlasí, bez náhrady na jiný termín, letenka tím propadá. Uvedené časy v tabulce letů jsou pouze orientační, pilot si vyhrazuje právo čas změnit podle aktuálních meteorologických podmínek.
  VŽDY REZERVUJTE POUZE JEDEN TERMÍN, VÍCEČETNÉ REZERVACE NEJSOU PŘÍPUSTNÉ, AŽ TEPRVE POKUD VÁM PILOT SDĚLÍ, ŽE NENÍ LETOVÉ POČASÍ, ODBLOKUJE VAŠI LETENKU A VY SI TEPRVE POTÉ ZAREZERVUJETE DALŠÍ TERMÍN.
 • Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce). Pilot klientovi potvrdí konání letu a také čas a místo setkání, v čase který klient obdržel při rezervaci termínu v odpovědním e-mailu. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let zrušen a klient si vybere v tabulce letů jiný termín.
 • V případě letenek BASIC, BASIC DUO a ECONOMY je let uskutečněn pouze v případě naplnění balónového koše minimálně 5 pasažéry u balónu 6ti místného, 6 pasažéry u balónu 7mi místného a 8 pasažéry u balónu 9ti místného. V případě nenaplnění tohoto počtu pasažérů je let zrušen a klient si vybere jiný termín na stránkách www.letime-balonem.cz/tabulka.
Prodloužení platnosti
 • Pokud měl klient v době platnosti voucheru rezervovány postupně minimálně 3 termíny letu a let se z důvodu nepřízně počasí neuskutečnil, bude mu na jeho žádost platnost letenky či voucheru prodloužena o dalších 6 měsíců ZDARMA. Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, voucher je po skončení platnosti propadlý, nelze ho již využít a platnost takového voucheru již NELZE PRODLOUŽIT.
 • Pokud platnost letenky nebo voucheru již uplynula a zároveň pokud klient provedl v době platnosti alespoň 1 řádnou rezervaci letu, ale let se nekonal z důvodu spočívající výlučně na straně klienta, je možno platnost letenky či voucheru po dohodě s provozovatelem prodloužit za poplatek 605,- Kč o dalších 6 měsíců.

Zdravotní omezení

 • Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a děti mladší osmi let nebo o výšce méně než 140 cm. Klienti mladší 15-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby, které převezme odpovědnost nad nezletilým klientem. Klienti ve věku 15–18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klientům je doporučeno informovat předem posádku balónu o svých eventuálních omezeních, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř … ). Starší osoby by se měly při rozhovoru s operátorem LB nechat informovat o možném riziku. Klient s hmotností nad 100 kg je povinen informovat operátora LB při objednání termínu letu o své aktuální hmotnosti
 • Přeprava klienta může být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek před letem – zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

Váhové omezení

 • Klient vážící více jak 130kg je povinen před rezervací termínu oznámit tuto skutečnost koordinátorce letů, která v daném letu sníží kapacitu o jednu osobu, současně je tento klient povinen před letem pilotovi zaplatit příplatek 2.000,- Kč za snížení kapacity.

Oděv a zavazadla klienta

 • Je doporučeno pohodlné, tmavé, sportovní oblečení a pevné boty. V koši balónu není větší zima než na zemi, není třeba se oblékat tepleji. Oděv může být během letu a přistání znečištěn.
 • V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, může být klient pilotem z přepravy vyloučen.
 • Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Za kamery, brýle, fotoaparáty a podobné předměty LB nemůže převzít žádné ručení. Vezme-li klient uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou.
 • Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, sklo, …).
 • V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky.

Pojištění klienta

 • Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů.
 • Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi a provozovateli, tedy LB.

Změna termínu letu klientem

 • Klient má právo termín letu změnit nebo stornovat. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době delší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, neplatí žádný poplatek a může si dohodnout nový termín letu. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době kratší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, má společnost LB právo požadovat storno poplatek ve výši až 100% ze smluvní ceny za požadovanou službu.
 • Pokud se klient nedostaví na místo setkání bez omluvy, letenka bude zrušena bez náhrady.
 • V případě, kdy klient nevyužije žádný z nabízených míst a termínů letu ve stanovené době, je letenka zrušena bez nároku na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení klienta od smlouvy z jakéhokoliv důvodu je letenka zrušena bez nároku na vrácení zaplacené kupní ceny.

Provedení letu jinou firmou

 • V jednotlivých případech může LB pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

Reklamace a stížnosti

 • Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat či napsat ve lhůtě 2let od nákupu letenky/voucheru zástupci společnosti LB. Klient může rovněž postupovat podobně, bude-li spokojen a bude chtít své pozitivní reakce sdělit. Společnost LB veškeré tyto informace ráda přivítá na adrese: [email protected]
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

Závěrečné ustanovení

 • Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.9.2017